Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .

Europese gezinnen sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden .

Rabobank spoort vastgoedklanten aan verdienmodel om te gooien
Hoe kun je erop vertrouwen dat een klant rente en aflossing betaalt als er niet de zekerheid van een langjarig contract is? 'We kijken steeds .

Is het nog interessant om te beleggen in een tweede woning?
De rente op lange termijn stijgt mondjesmaat. Toch blijven de Belgen massaal investeren in een tweede verblijf. Is dat een interessante belegging?Wet op het financieel toezicht


De Wet op het financieel toezicht (Wft) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Het wetsvoorstel is 27 juni 2006 door het parlement gegaan en op 26 september 2006 ook door de Eerste Kamer. De Wft bundelt 8 sectorale toezichtswetten tot 1 grote wet met nog een paar nieuwe elementen. De wetten die opgaan in de Wft zijn onder andere:

Wet toezicht kredietwezen
Wet toezicht verzekeringsbedrijf
Wet toezicht beleggingsinstellingen
Wet Toezicht Effectenverkeer
Wet melding zeggenschap
Wet toezicht natura-uitvaartverzekeraars
Wet fianciŽle dienstverlening

Annet Jonk en Dirk Schoenmaker zijn de drijvende krachten achter de Wft geweest. De directe aanleiding om de Wft te ontwerpen was de reorganisatie in het financiŽle toezicht in het jaar 2002. Sindsdien is het financiŽle toezicht in Nederland geregeld volgens het functionele toezichtsmodel, en zijn zodoende de taken van de Autoriteit FinanciŽle Markten en De Nederlandsche Bank gewijzigd. In de Wft wordt duidelijk geregeld wat hun taken en bevoegdheden zijn.

De doelstellingen van de Wft zijn:

inzichtelijkheid
doelgerichtheid
marktgerichtheid

Met de doelstelling van marktgerichtheid wordt eveneens getracht een bijdrage te leveren aan een verbeterde Nederlandse concurrentiekracht.

Opvolger Collectieve Garantie Regeling (CGR)

Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken en daarmee is ook de Collectieve Garantieregeling komen te vervallen. Per 1 januari 2007 is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden. Onderdeel hiervan is het depositogarantiestelsel, de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Tegelijkertijd heeft het beleggerscompensatiestelsel de plaats ingenomen van de vroegere Beleggerscompensatieregeling. Inhoudelijk is het nieuwe depositogarantiestelsel nauwelijks veranderd, behalve dat de maximale hoogte van de uitkering is verhoogd en dat er een beperkt eigen risico is ingevoerd.

Depositogarantiestelsel

Het nieuwe depositogarantiestelsel houdt in het kort het volgende in: mocht een bank waarop het depositogarantiestelsel van toepassing is, niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement), dan zijn rekeninghouders er zeker van dat de eerste EUR 20.000 van hun tegoeden op betaal- of spaarrekeningen gegarandeerd zijn. Voor de volgende EUR 20.000 geldt dat zij hiervan 90% terugkrijgen. Voor het deel van uw betaal- of spaarrekening tussen de EUR 20.000 en EUR 40.000 geldt dus een eigen risico van 10%.

Beleggerscompensatiestelsel

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel voorziet in een vergoeding tot een maximum van EUR 20.000 per persoon. Op dit punt is er met de Wft niets gewijzigd.

Regeling

Het nieuwe beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel zijn in de Wft geregeld in de artikelen 3:258 tot en met 3:267 van die wet en nader uitgewerkt in hoofdstuk 6 van het Besluit bijzondere prudentiŽle maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (Stb. 2006, 507). De geldende teksten van de Wft en van dit Besluit zijn te raadplegen via www.wetten.nl.

Reikwijdte

De reikwijdte van het nieuwe depositogarantiestelsel is in beginsel gelijk aan de reikwijdte van de Collectieve Garantieregeling onder de Wtk 1992. Banken moeten over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) beschikken. De vergunninghoudende ondernemingen vindt u terug in het register kredietinstellingen dat op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) door DNB wordt bijgehouden. Het register kunt u inzien via de website van DNB. Indien in dit register is vermeld dat een (Nederlandse) bank een vergunning heeft op grond van artikel 2:11 van de Wft, dan is het depositogarantiestelsel in beginsel van toepassing op deze bank. Heeft u een betaal- of spaarrekening bij een Nederlands bijkantoor van een bank die is gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of bij een bank die is gevestigd in een land buiten de EER, dan is het Nederlandse garantiestelsel niet van toepassing maar het garantiestelsel van de lidstaat waar die bank is gevestigd. Als u bankiert bij een bijkantoor in Nederland van een bank die is gevestigd buiten de EER, dan is in het algemeen het Nederlandse garantiestelsel wel van toepassing.