Rente Nieuws


Kan ik mijn ouders meer armslag geven?
De ouders moeten het kind ieder jaar rente betalen over de lening. Die rente is belastingvrij. De lening telt bij het kind mee als vermogen, want het is .

Prijsstijging van akkerbouwgrond is hoger dan van grasland
Het aantal grondtransacties is stabiel gebleven. Dit is een gevolg van de lage rente die ook vraag naar grond van investeerders aantrekt. Zij kunnen .

In het nieuws
En let op: dankzij de lage rente is lenen nu nog extreem goedkoop. Die studieschuld gaat een stuk zwaarder wegen als de rente zou stijgen. Wie een .

Gezinnen eurozone sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden is .

Europese gezinnen sparen minder dan ooit
'In de eerste plaats is de rente als gevolg van het soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zeer laag. Vooral in de kernlanden .

Rabobank spoort vastgoedklanten aan verdienmodel om te gooien
Hoe kun je erop vertrouwen dat een klant rente en aflossing betaalt als er niet de zekerheid van een langjarig contract is? 'We kijken steeds .

Is het nog interessant om te beleggen in een tweede woning?
De rente op lange termijn stijgt mondjesmaat. Toch blijven de Belgen massaal investeren in een tweede verblijf. Is dat een interessante belegging?De Renteaftrek in Europa


Hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee rentelasten als gevolg van hypotheekkosten voor een eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt.

Nederland
Hypotheekrenteaftrek is in Nederland een voordeel in de belasting voor bezitters van een eigen woning. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 wordt geregeld dat betaalde rente over de hypotheek van de eigen woning kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting in Box 1. De regeling bestaat in gewijzigde vorm al sinds 1914. De aftrek is ten hoogste voor 30 jaar van kracht, een beperking die in 2001 werd aangebracht.

De Hypotheekrenteaftrek is ingesteld om het eigen woningbezit te stimuleren, door de aanschaf van een koopwoning voor meer mensen mogelijk te maken.[1] Tot 1 januari 2004 was de hypotheekrente onbeperkt aftrekbaar. Sinds die datum is de bijleenregeling van kracht, waardoor overwaarde die ontstaan is ten gevolge van verkoop van een huis gebruikt moet worden voor de nieuwe hypotheek. De resulterende hypotheekaftrek is daarmee lager. Het eigenwoningforfait is komen te vervallen voor eigenwoningbezitters zonder hypotheekrenteaftrek.

In de Nederlandse politiek is de hypotheekrenteaftrek omstreden: het H-woord gold lange tijd als een politiek taboe, en is dat nog steeds voor sommige politieke partijen, zoals de VVD. De aftrekpost zou volgens voorstanders van (gedeeltelijke) afschaffing op termijn niet meer op te brengen zijn. De verminderde inkomsten op de Nederlandse overheidsbegroting vanwege de hypotheekrenteaftrek was €7 miljard in 2004 en €10 miljard in 2005. Starters op de woningmarkt zijn bang om netto ineens fors meer te moeten gaan betalen terwijl degenen die voor hen kwamen net wel de voordelen van hypotheekrenteaftrek hebben genoten. Die angst is waarschijnlijk terecht, maar dat effect zal van tijdelijke aard zijn. De verwachting is dat op de langere termijn de huizenprijzen minder snel zullen stijgen of zelfs zullen dalen als de hypotheekrenteaftrek afgeschaft wordt.

BelgiŽ
In 2005 heeft BelgiŽ een nieuw systeem van hypotheekrenteaftrek. De aftrek is een vast bedrag (€ 1870), ongeacht de waarde van huis, dat van toepassing is zolang de hypotheek nog niet afbetaald is. Daarbovenop komt maximaal de eerste 10 jaar een extra afrek van € 620. Beide bedragen zijn geÔndexeerd. Gezinnen met meer dan drie kinderen krijgen daar bovenop nog €60.

VS
In de Verenigde Staten is de hypotheekrente volledig aftrekbaar (maximaal een miljoen dollar). Er bestaat geen politieke steun om de hypotheekrenteaftrekregeling te veranderen. De impact van hypotheekrenteaftrek is in de VS overigens gering vanwege de veel lagere belastingtarieven.

Zweden
In Zweden is de hypotheekrenteaftrek in 1991 beperkt tot een max van 30% waar voorheen een maximum van 90% van toepassing was. De afschaffing werd gevolgd door een recessie. Het is niet duidelijk of de wijziging in de hypotheekrenteaftrek hier de oorzaak van was. Wel is duidelijk dat het een versterkend effect heeft gehad.

Engeland
De hyptheekrenteaftrek in Groot-BrittanniŽ is vanaf 1979 uitgefaseerd. Als eerste werd het aftrekbare bedrag aan een maximum gebonden. Daarna werden de aftrektarieven verlaagd. Na vijfentwintig jaar is de hypotheekrenteaftrek uiteindelijk helemaal afgeschaft. De afschaffing heeft niet tot grote problemen geleid.

* De oorspronkelijke grond voor de hypotheekrenteaftrek is het feit dat de fiscus het eigen huis als een bron van inkomsten beschouwt; dit inkomen wordt als eigenwoningforfait (vroeger huurwaardeforfait) belast; zoals gebruikelijk worden de kosten ter verwerving van deze inkomsten, zoals rente, op het belastbare inkomen in mindering gebracht. Afschaffing van deze aftrek zou moeten worden voorafgegaan door het eigen huis fiscaal anders te behandelen, bv als een eerste levensbehoefte (ev gemaximaliseerd), met het daarbij behorende lagere BTW-tarief.